هم وابستگی دیگر بس است
اختلال شخصیت خود شیفته

از حقوقي كه براي كودك بايد در نظر داشت حق اشتباه كردن است. كودك بايد بتواند از كار خود درس بگيرد و تجربه به دست آورد. درس بگيرد و تجربه به دست آورد.