مشاوره پیش از ازدواج
اختلال شخصیت خود شیفته

گرداورنده : دکتر مریم باقری

ازدواج دیگه هندوانه دربسته نیست که ندانیم چه اتفاقی می افتد. با یک انتخاب درست و
در نظر گرفتن هماهنگی های مهم بین دو طرفه و شناخت در مدت زمان مناسب می توان
درصد زیادی از خطاها و پشیمانی ها و غصه ها را کم کرد. با مشاورۀ پیش از ازدواج می
توان با راه درست، شناخت بیشتری از انتخاب خود داشته باشیم.
در این مشاوره بعد از شخصی کردن معیارهای هر شخص برای انتخاب طرف مقابل،
هماهنگی هایی بین دو طرف از قبیل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، باورهای
مذهبی و پوششی و ... بررسی می شود؛ سپس با آزمون هایی از نظر ابعاد شخصیتی و
هماهنگی آنها بررسی می شوند در این آزمونها وجود بیماری های مزمن و اختلالات نیز
مشخص می شود. البته این آزمونها تنها 25 % قسمت شناخت و اطمینان نسبی را فراهم
می کند. بخشی زیادی از شناخت از با هم بودن و گذران بحران ها و طرز برخورد و
واکنش با بحران را شامل می شود که باید با آگاهی و نگاهی باز با این رفتارها قضاوت
نمود.
البته ملاکهای مخرب در رابطه وجود دارند که باید هر چه زودتر اقدام کرد و تصمیم جدی
گرفت مثل اعتیاد، زخم های عاطفی بهبود نیافته، سابقۀ آزار و اغفال در کودکی، اختلال و
انحراف جنسی، پرخاشگری شدید و مداوم، تلاشی برای مهار کردن دیگران و...
ملاکهایی هست که به اصطلاح به آنها بمبهای ساعتی می گویند، بمبهای ساعتی تفاهم از
قبیل داشتن خانواده های دشوار و ناسالم، همسر قبلی دردسرساز، تفاوت سنی فاحش،
تفاوت دینی و مذهبی، فرزند ناتنی مشکل ساز و... می باشد.
و خوب است که از ملاکهای مثبت هم بگوییم که می تواند باعث استحکام ارتباط بشود
مثل صداقت، پختگی و مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس بالا، نگرش مثبت به زندگی، تعهد
به رشد خود و بهبود زندگی و... .
امیدوارم با خواندن این مقاله، مشاوره پیش ازدواج را برای خودتان و یا عزیزتان فراموش
نکنید.