دانستنی های علمی روانشناسی

اختلال شخصیت خود شیفته

ویژگیهای افراد دارای اختلال خودشیفتگی :مغرور، خودنما، سلطه جو، و بسیار از خود راضی،حساس، ناامن، مضطرب، و آسیب پذیر در برابر احساس شرم و ناکارآمدی

اختلال شخصیت خود شیفته

ویژگیهای افراد دارای اختلال خودشیفتگی :مغرور، خودنما، سلطه جو، و بسیار از خود راضی،حساس، ناامن، مضطرب، و آسیب پذیر در برابر احساس شرم و ناکارآمدی

اختلال شخصیت خود شیفته

ویژگیهای افراد دارای اختلال خودشیفتگی :مغرور، خودنما، سلطه جو، و بسیار از خود راضی،حساس، ناامن، مضطرب، و آسیب پذیر در برابر احساس شرم و ناکارآمدی

اختلال شخصیت خود شیفته

ویژگیهای افراد دارای اختلال خودشیفتگی :مغرور، خودنما، سلطه جو، و بسیار از خود راضی،حساس، ناامن، مضطرب، و آسیب پذیر در برابر احساس شرم و ناکارآمدی