بخش اعتیاد
اعتیاد " />

اعتیاد نوعی تفکربیمار گونه است که باعث می شود افراد مبتلا به این اختلال، از اتخاذ تصمیمات درست برای رسیدن به موفقیت، ناتوان باشند ودر نتیجۀ این افکاربیمارگونه، درگیررفتارهای تکراری، وسواسی واجبار گونه اى مانند مصرف مواد، مصرف الکل، رفتارهای جنسی، پرخوری، کار، خرید، قمار و فضاهای کامپیوتری می شوند.

متأسفانه پذیرفتن مقوله اعتیاد برای بیشترافراد بسیاردشواراست وهمین عدم پذیرش باعث عمیق تر شدن این مشکل می گردد.

قطعاً چهرۀ ابتدایی اعتیاد برای کسانی که استعداد درگیر شدن با آن را دارند بسیارلذت بخش و جذاب است و همین امرباعث تسهیل درگيرى می گردد.

روانپزشکان،روانشناسان، متخصصین حوزه ی بهداشت روان و مشاوران، همگی بر این باورواعتقاد هستند که اعتیاد زمینه های زیاد و گسترده ای دارد که قبل از وابستگی افراد به هر رفتاری، علل آن وجود داشته و برای درمان، شناخت این زمینه ها بسیار حائز اهمیت می باشد.

مطالعات نشان می دهد که اکثر افراد معتاد پیش ازوابستگی به مصرف مواد و الکل، ازعزت واعتماد به نفس کافی برخوردار نبوده اند.

آنها آستانه ی تحمل بسیار پایینی درمواجه شدن با مشکلات و واقعیات تلخ زندگی خود داشته اند وبه همین علت، درزمان بروز مشکلات به مسکن ها و کرخت کننده هایی مثل داروها، مواد، الکل ورفتاردیگرپناه می برند.

عدم خودکارآمدی،حمایت های ناسالم خانواده،محیط خانواده های بد کارکرد، احساس بی ارزشی، انواع بیماری های روانی و حتی جسمی، احساس قدرت، تفاوت وتوانمندی، باورهای اشتباه در مورد مواد والکل، عدم سیاست گذاری درست توسط دولت، گروه های هم سال، مصرف مواد به عنوان یک هنجاروبسیاری علت های دیگردرشکل گیری وتداوم اعتیاد و وابستگی به مواد و الکل، نقش دارند.

پیشگیری، قطع مصرف، کاهش آسیب های ناشی از مصرف، توانمند ساختن افراد مصرف کننده برای ادامۀ زندگی، آموزش خانواده ها برای فراگیری رفتارهای سلامت در جهت کمک به رهایی ازاعتیاد عزیزان خود، به صورت خدمات سرپایی، مشاوره های فردی، گروه درمانی، انجام تست های تشخیص اعتیاد و تجویز داروهای لازم برای بهبود بیماری های همراه با اعتیاد ،خدماتی است که درمراکز ترک اعتیاد به افراد درگیر با انواع اعتیاد ،ارائه می گردد.

اعتیاد همانند نوک کوه یخی است که ازسطح اقیانوس بیرون آمده وما فقط این قسمت از یک کوه عظیم را مشاهده می کنیم.

برای بهبود از این بدکارکردی ذهنی یعنی اعتیاد ، خانواده ها و بیماران نیاز به شناخت، آگاهی و صبوری دارند.

لازم است تا درباره ی باورهای کهنه و قدیمی خود در خصوص اعتیاد تجدید نظرکنیم و به صورت علمی و تخصصی با این موضوع مواجه شویم.