بخش اعتیاد
                                اعتیاد

اعتیاد نوعی تفکر بیمار گونه است که باعث می شود افراد مبتلا به این اختلال، از اتخاذ تصمیمات درست برای رسیدن به موفقیت، ناتوان باشند.

و در نتیجه ی این افکار بیمارگونه، افراد زیادی درگیر رفتارهای تکراری، وسواسی و اجبار گونه اى مانند مصرف مواد، مصرف الکل، رفتارهای جنسی، پرخوری، کار، خرید، قمار و فضاهای کامپیوتری می شوند.

متاسفانه پذیرفتن مقوله یاعتیاد برای بیشتر افراد بسیار سخت است و همین عدم پذیرش باعث عمیق تر شدن این مشکل می گردد.

قطعاً چهره ی ابتدایی اعتیاد برای کسانی که استعداد درگیر شدن با آن را دارند بسیار لذت بخش و جذاب است و همین امر باعث تسهیل درگيرى می گردد.

روانپزشکان،روانشناسان، متخصصین حوزه ی بهداشت روان و مشاوران، همگی بر این باور و اعتقاد هستند که اعتیاد زمینه های زیاد و گسترده ای دارد که قبل از وابستگی افراد به هر رفتاری، علل آن وجود داشته و برای درمان، شناخت این زمینه ها بسیار حائز اهمیت می باشد.

مطالعات نشان می دهد که اکثر افراد معتاد پیش از وابستگی به مصرف مواد و الکل، از عزت و اعتماد به نفس کافی برخوردار نبوده اند.

آنها آستانه ی تحمل بسیار پایینی در مواجه شدن با مشکلات و واقعیات تلخ زندگی خود داشته اند و به همین علت در زمان بروز مشکلات به مسکن ها و کرخت کننده هایی مثل دارو ها، مواد، الکل و رفتار دیگر پناه می برند.

عدم خودکارآمدی، حمایت های ناسالم خانواده، محیط خانواده های بد کارکرد، احساس بی ارزشی، انواع بیماری های روانی و حتی جسمی، احساس قدرت، تفاوت و توانمندی، باورهای اشتباه در مورد مواد و الکل، عدم سیاست گذاری درست توسط دولت، گروه های هم سال، مصرف مواد به عنوان یک هنجار و بسیاری علت های دیگر در شکل گیری و تداوم اعتیاد و وابستگی به مواد و الکل، نقش دارند.

پیشگیری، قطع م صرف، کاهش آسیب های ناشی از مصرف، توانمند ساختن افراد مصرف کننده برای ادامه ی زندگی، آموزش خانواده ها برای فراگیری رفتارهای سلامت در جهت کمک به بهبود از اعتیاد عزیزان خود، به صورت خدمات سرپایی، مشاوره های فردی، گروه درمانی، انجام تست های تشخیصاعتیاد ،و تجویز دارو های لازم برای بهبود بیماری های همراه با اعتیاد ،خدماتی است که در مرکز تخصصی روانپزشکی، روانشناسی طلوع به افراد درگیر با انواع اعتیاد ،ارائه می گردد.

اعتیاد همانند نوک کوه یخی است که از آب اقیانوس بیرون آمده و ما فقط این قسمت از یک کوه عظیم را مشاهده می کنیم.

برای بهبود از این بدکارکردی ذهنی یعنی اعتیاد ، خانواده ها و بیماران نیاز به شناخت، آگاهی و صبوری دارند.

لازم است تا درباره ی باورهای کهنه و قدیمی خود در خصوصاعتیاد تجدید نظرکنیم و به صورت علمی و تخصصی با این موضوع برخورد کنیم.