باج گیری عاطفی
اختلال شخصیت خود شیفته

گرداورنده : ایوت محمود

هر یک از ما با نقاط حساس خود وارد انواع ارتباط‌ها می‌شویم، آزردگی‌های انباشته شده، پشیمانی، عدم امنیت، ترس، خشم.

این‌ها نقاط حساس ما هستند؛ نقاطی که اگر ترمیم نشده باشند چنانچه لمس‌شان کنیم به درد می‌آیند.

باج‌گیری عاطفی زمانی به وجود می‌آید که ما به افراد اجازه دهیم بدانند که این نقاط را در ما شناخته‌اند، یعنی زمانی که آن نقاط حساس را می‌فشارند و ما از جا می‌پریم...

واقعیت تلخ این است که "سازش ما" پاداشی است که باج‌گیر دریافت می‌کند، و هر زمان که ما این پاداش را در قبال عمل خاصی به کسی می‌بخشیم مهم نیست خودمان بدانیم یا نه، به روشنی به آن‌ها می‌فهمانیم که می‌توانند باز هم چنین عملی را تکرار کنند.سوزان فوروارد