اعتیاد چیست؟
اختلال شخصیت خود شیفته

گرداورنده : یوسف نجفی

اعتیاد یک " بیماری اجتماعی" است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بودو فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می گردد.
 دستیابی به بهبودی، مستلزم قرارگرفتن فرد معتاد در یک فرایند التیام بخش است که شامل قطع مصرف کلیه ی مواد اعتیاداور،جایگزین نمودن رفتارهای سالم به جای عادات مخرب و تعیین هدف جهت معنا دادن به زندگی آنها می باشد.
  بهبودی از اعتیاد راه است نه مقصد. برای اینکه در مسیر درمان باقی بمانید وراه را گم نکنید ،شرکت در جلسات درمانی، انجام دادن تکنیک ها و تمرین ها، همراهی خانواده و شرکت در جلسات آموزشی و گروه درمانی ضروری می باشد.