اختلالات اضطرابی
                                اختلالات اضطرابی

ترس ها و اضطراب ها:

هیجان ترس و اضطراب بخشی طبیعی از زندگی کودک محسوب می شوند، مگر آنکه خللی به زندگی کودک یا والدین وارد کنند.

اختلالات اضطرابی معمولاً در کودکان، زمان طولانی باقی می مانند. کودکی که یک دوره اختلال اضطرابی دارد، به احتمال زیاد در دوره های بعدی نیزآن را تجربه خواهد کرد. این اختلالات اضطرابی معمولاً با افسردگی همراه می شوند وبه همین دلیل کودکان، بیش از پیش در معرض خطر هستند. ترس ها و اضطراب ها، معمولاً در سنین مختلف دلایل متفاوتی دارد و درسنین نوزادی شروع شده و با رشد کودک تغییر شکل می یابد.

عوامل ایجاد ترس

عواملی که باعث ایجاد ترس و نگرانی میشود ممکن است عواملی از این دست باشند:

 1. جدا شدن از مراقبان
 2. موجودات خیالی
 3. تاریکی
 4. حیوانات
 5. بیرون رفتن والدین از خانه
 6. آسیب دیدن خود یا دیگران
 7. تنها خوابیدن
 8. مردن خود یا دیگران
 9. تنها ماندن
 10. رویا ها
 11. فیلم های ترسناک و...