بخش اختلال نقص توجه، بیش فعالی
مشاوره بالینی

اختلال نقص توجه یا بیش فعالی، اختلالی است که تبعات شخصی و اجتماعی زیادی برای کودک به همراه دارد و سنجش و درمان این اختلال در کودکان کار پیچیده و دشواری است. در بسیاری از این موارد،این اختلال دراوایل کودکی شروع می‌شود و بسیاری از کارکردهای کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد وگاهی اوقات تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه می‌یابد.

انواع این اختلال عبارتند از:

  1. کم توجهی
  2. بیش فعالی وتکانشگری
  3. نوع ترکیبی کم توجهی/ بیش فعالی
نشانه هایی از نوع اول این اختلال :
توجه نکردن به جزئیات یا بی‌دقتی در تکالیف درسی، گوش ندادن به حرف طرف مقابل، جا گذاشتن وسایلی مانند مداد و خودکارو... و پرت شدن حواس بر اثرمحرک های حتی کوچک
نشانه هایی از نوع دوم این اختلال :
ور رفتن با دست ها یا تکان دادن بی وقفه پاها ، به خود پیچیدن روی صندلی، پرحرفی، صبر نکردن
و در نوع سوم ترکیبی از نشانه هاى نوع اول و دوم وجود دارد.

درمان این اختلال معمولاً ترکیبی از دارودرمانی ورفتار درمانی است و در اين راستا همچنين مى توان ازروش هاى نوين تر بهره برد.