اختلال بد ریخت انگاری بدنی
 بد ریخت انگاری بدنی

یکی از حساسیت هایی که به ویژه در دوران نوجوانی شایع است ، دغدغۀ ذهنی نسبت به شکل اعضاء بدن به ویژه صورت و زیبایی است . همانطور که اشاره شد این موضوع تا زمانی که از حالت طبیعی خارج نشود، کاملاً نرمال است ( در نوجوانی در هردو جنس ودرسایرسالهای زندگی معمولاً در خانمها بیشتر است ) ولی بعضاً این مسئله از حالت عادی خارج شده و تبدیل به فکر و خیال و نگرانی دائمی برای فرد می گردد و در روند زندگی عادی و روزمره اختلال ایجاد کرده و منجر به فاصله گرفتن از بسیاری از موقعیتها شده و یا انجام جراحی های متعدد را به دنبال دارد.

به طور کلی می توان گفت، افکاری در ارتباط با نقص تخیلی در چهره یا بدن که سبب ناراحتی زیاد و تخریب عملکرد فرد می گردد. شایعترین نگرانی ها به عیب های صورت بخصوص معایب اجزاء خاص مثل بینی مربوط می گردد.موها، پستان و اندام تناسلی در درجۀ بعدی نگرانی قرار می گیرند.

گاهی این افراد ( در موارد شدید) از نگاه در آینه و سطوح صاف اجتناب می کنند و یا بالعکس نگاه کردن بیش ازحد درآینه وکوشش برای پنهان کردن نقص فرضی.