طلاق عاطفی
 طلاق عاطفی

طلاق عاطفی به سردشدن روابط زن و شوهر گفته می شود و این سردی جنبه های مختلف زندگی مشترک را تحت تأثیر قرارمی دهد. زن و شوهر از نظر روابط عاطفی و روحی، گفتاری و روابط جنسی از یکدیگر دور می شوند و باعث می شود شادی و نشاط در زندگی مشترک آنها ازبین رفته و هریک در دنیای خود به سر ببرد.شروع طلاق عاطفی معمولاً با عدم توجه به خواسته های دیگری شروع می شود، طرف مقابل شروع به شکایت و گله گذاری می کند ،ولی انتظاراتش برآورده نمی شود؛همسران طوری رفتار می کنند که گویی صدای هم رانمی شنوند و به وجود یکدیگر عادت کرده اند.این شرایط تا جایی پیش می رود که صرفاً در حکم یک هم خانه برای هم خواهند بود .این زوج ها احساس تنهایی می کنند ، گویی هیچ کس مراقب آنها نیست و علاقه ای به آنها ندارد، به لحاظ عاطفی ازیکدیگر دورند و صمیمی بین آنها وجود ندارد و هرکدام در خلوت وافکار خود، دیگری را متهم کرده و دنبال مقصر می گردند.

درک نکردن صحیح رفتار و گفتار یکدیگر و نداشتن شناخت کافی از روحیات طرف مقابل، باعث از بین رفتن حس صمیمیت روحی و جسمی بین همسران خواهد شد و منجر به پدیده طلاق عاطفی خواهد شد.