خیانت و روابط فرازناشویی
 خیانت و روابط فرازناشویی

گاهی آسیب حاصل از خیانت بسیار سخت وعمیق بوده وتا مدتها فردورابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد. به رغم باور عمومی خیلی اوقات شاهدآن هستیم که نفر سوم رابطه یافرد خیانت کارنیز به اندازه فرد خیانت دیده آسیب می بینند .مهمترین آسیب خیانت از بین رفتن اعتماد وصمیمیت بین زوجین است. فرد خائن با مسائلی چون اضطراب ،عذاب وجدان، احساس گناه، تنوع طلبی وعدم پایبندی به یک رابطه، دست به گریبان خواهد بود. فرد خیانت دیده هم با آسیب به اعتماد به نفس خود مواجه است. دائماً در جستجوی پیدا کردن نقطه ضعف های ظاهری، جنسی وعاطفی خود می باشد و کمبودهای خود را دلیل روی دادن این اتفاق بداند.گاها دچار خشم وافسردگی میگردد ونیاز به حمایت دارد.نفر سوم رابطه به دلیل نقشی که پذیرفته و مخفی کاری دائمی دچار استرس واحساس گناه وخشم است ودائماً به مقایسه خود با رقیب می پردازد. از طرفی همیشه شک مورد خیانت واقع شدن را هم با خود حمل می کند و در نهایت هر 3 نفر نیاز به حمایت وکمک دارند.یکی از مهمترین نکات در این شرایط کمک گرفتن از درمانگر مجرب، صبر و زمان دادن به رابطه وباور درست در مورد کیفیت رابطه جدید بعد از این رخداد خواهد بود.