مشاوره شغلی
مشاوره شغلی

سه تصمیم مهم در زندگی ما وجود دارد:

  1. تصمیم گیری راجع به ازدواج
  2. تصمیم گیری شغلی
  3. تصمیم گیری انتخاب رشته

تصمیم گیری برای انتخاب شغل یکی از دشوارترین و مهم ترین انتخاب های ماست، چراکه ما را مستقیماً به هدفمان در آینده و به مسیر اصلی زندگیمان متصل می کند. مسیری که معمولا با آن امرار معاش می کنیم،سبک زندگی مان را تعیین می کنیم و با یک انتخاب درست، می توانیم رضایت وآسودگی خود را تا حدود زیادی تامین کنیم . البته عوامل دیگرى نيز در این مسیر مهم هستند . مثل بازار کار یا عوامل اقتصادی جامعه

ضرورت مشاوره شغلی

اینکه چه رشته ای را تعیین کنیم و در آن ادامه تحصیل دهیم،اینکه چه شغلی را انتخاب کنیم که مرتبط با روحیات ما باشد و درعین حال بازار اقتصادی خوبی هم داشته باشد، درتمام این موارد نیازبه راهنمایی کسی داریم که با تشخیص درست خود، ما را در مسیر صحیحی قرار دهد.