مهارت های ذهن آگاهی ( مایندفولنس)
مهارت های ذهن آگاهی ( مایندفولنس)

،علمی کهن است که ریشه درتعالیم بودا دارد و توسط جان کابات زین دراوایل دهه ی ۹۰ به حوزه ی (mindfulness) مایندفولنس درمان و مداخله وارد شده است.

در زبان فارسی به توجه آگاهی، ذهن آگاهی و بهوشیاری برگردانده شده است. mindfulness کلمۀ

بهوشیاری مهارتی عملی است که از طریق توجه به آنچه در لحظۀ حال دربدن ، افکاروهیجانات تجربه می کنیم، باعث احساس خوشبختی و رضایت مندی عمیقی در ما می شود.

افراد دراین نوع از درمان و آگاهی با برگشتن به حواس و بودن در لحظه با خودشان ، دیگران و اطرافیان همراه با گشودگی و پذیرشِ بدون قضاوت به کمک تمرین های مراقبه ای ، فرصت های بی شماری را برای شناخت عمیق تر ذهن خویش ، مکاشفه و پرورش منابع عمیق درونی خود، یادگیری، رشد و شفایشان به دست می آورند. همچنین این امکان برایشان فراهم می شود تا درکشان از اینکه چه کسی هستند و چگونه می توان خردمندتر ، سالم تر ، پرمعناتر و شادتر در این دنیا زندگی کرد ، دگرگون شود.

توجه آگاهی دارای چندین روش شناخته شده برای درمان مشکلات و مسائل افراد در روانشناسی امروزه می باشد که شامل :

  1. دوره های MBSR ( کاهش استرس براساس بهوشیاری ) که مهم ترین و معروف ترین روش درمانی است
  2. دوره های MBCT ( درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی )
  3. دوره های DBT (رفتاردرمانی دیالکتیکی)
  4. دوره های MCS ( شفقت با خود) و...

این درمان با تمرین های مراقبه ای عملی خاص و ویژه ای همراه است که به دو روش تمرین های رسمی و غیررسمی برگزار می گردد.تمرین های غیر رسمی شامل ذهن آگاهی در هر لحظه از روز و هنگام انجام کارهای روزانه ( خوردن ، راه رفتن ، حمام کردن و ...) و تمرین های رسمی و اصولی شامل انواع مراقبه ها ( مراقبه نشسته ، مراقبه معاینه بدن ، مراقبه یوگای هوشیارانه و ...) هر روز در زمان معین و در سکوت کامل

دوره کاهش اضطراب بر اساس ذهن آگاهی (MBSR)

این دوره به شکل یک برنامه ۸ تا ۱۰ هفته ای برای گروه های مختلف برگزار می شود. این جلسات به صورت یک روز در هفته به مدت ۲ الی ۲:۳۰ ساعت تشکیل می شود و دستور جلسات شامل تمرین های رسمی مهارت های مراقبه ای ، صحبت در مورد استرس و روش های مقابله ای و تکالیف خانگی است . در کناراین دوره ی ۸ تا ۱۰هفته ای ، یک جلسه ی نیم روز سکوت به مدت ۶ الی ۷ ساعت که طی آن مهارت های متعددی آموخته می شود برگزار می گردد.

تمرین های رسمی مایندفولنس

این دوره به شکل یک برنامه ۸ تا ۱۰ هفته ای برای گروه های مختلف برگزار می شود. این جلسات به صورت یک روز در هفته به مدت ۲ الی ۲:۳۰ ساعت تشکیل می شود و دستور جلسات شامل تمرین های رسمی مهارت های مراقبه ای، صحبت در مورد استرس و روش های مقابله ای و تکالیف خانگی است. در کناراین دوره ی ۸ تا ۱۰هفته ای، یک جلسه ی نیم روز سکوت به مدت ۶ الی ۷ ساعت که طی آن مهارت های متعددی آموخته می شود برگزار می گردد.

تمرین معاینه بدن
تمرینی است که شرکت کننده ها روی زمین دراز کشیده و با چشمان بسته حدود ۳۰ الی ۴۰ دقیقه به نقاط بدن توجه کرده و احساسات مربوط به آن قسمت را مشاهده می کنند.
مراقبه ی یوگا
حرکاتی از یوگا می باشد که برای آموزش ذهن آگاهی از حس های بدنی استفاده می شود.
مراقبه نشسته
شرکت کنندگان در یک حالت آرام و کاملا بیدار با چشمان بسته نشسته و نفس کشیدن خود را ( دم و بازدم ها ) مشاهده می کنند و سپس به حس های بدنی ، افکار و عواطف توجه کرده و آگاه می شوند.

در کنار این تمرین ها شرکت کننده ها "تمرین خوردن" و "راه رفتن" و "فعالیت های روزمره ی آگاهانه" را آموزش دیده ودر طول هفته انجام می دهند.