اختلال وسواس در کودکان
 وسواس درکودکان

اختلال وسواس درکودکان به صورت افکار، احساسات و ترس های ناخواسته بروزپیدا می کند وگاهی با رفتارهای وسواس اجباری همراه می شود. این اختلال بسیارناتوان کننده است و باعث می شود کودک، احساس نگرانی کند وعملکرد روزانۀ اودچار اختلال شود.

اختلال وسواس اجباری (OCD)
کودکان مبتلا به اختلال وسواس اجباری، دچارافکارناخواسته، احساسات و ترس هایی می شوندوبرای رهایی از آنها دست به رفتارهایی می زنند که اضطراب آنها را کاهش می دهد.

برخی اعمال وسواسی در کودکان:

  • • کندی در انجام تکالیف درسی
  • • مطلبی را می نویسند وپاک می کنند و مکرراً این کاررا انجام می دهد.
  • • چک کردن مکرر این که آیا در قفل است ، چراغ ها خاموش است یا به اندازۀ کافی درسی را مطالعه کرده است یان
  • • تکراربیش ازحدلازم یک واژه، سؤال یا جمله
  • • شستشو و رعایت بیش ازحد لزوم تمیزی
  • • تکراریک عمل مانند پوشیدن لباس، مرتب کردن مویا انجام کارهای روزمره برای رسیدن به یک نظم خاص
  • • ایجاد ضرورت برای نشستن در صندلی یا مکانی خاص
  • • بروز حساسیت خاص برروی کلمات،رنگ ها یا اعداد( مثل زوج یا فرد)
  • • نگرانی درمورد مریضی یا مرگ خود یا نزدیکان

خوشبختانه درمان های مختلف وسواس می تواند بسیارکارآمد باشد وتغییرات مثبت چشمگیری به وجود آورد وعلائم آن را کاهش داده ویا کنترل نماید.