بازی درمانی
                                بازی درمانی

بازی مهمترین بخش زندگی کودک است. کودک از طریق بازی افکارش را بازگو می کند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را بازگو می کند، کودک نیز همین کاررا به وسیله بازی انجام می دهد.کودک در طول بازی توانایی حل مشکلات خود را پیدا می کند و به وسیله آن می تواند اعتماد به نفس وروحیه استقلال طلبی را درخود پرورش دهد.

کودکان دربازی نیازهای جسمی، حرکتی، درکی، شناختی و اجتماعی خود را برآورده می سازند وانرژی خود را تخلیه می کنند که این کار باعث افزایش آرامش آنها شده وسطح توجه کودکان را بالا می برد.

هدف بازی درمانی

رخنه به دنیای درونی کودک وآنچه درزمان حال اتفاق می افتد، به کمک درمانگرکودک دریک محیط امن ایجاد می شود وازبازی به عنوان روشی برای درمان مشکلات کودک استفاده می شود. بازی درمانی به کودکان کمک می کند تا بتوانند مسائل و مشکلاتشان را حس کنند، با این هدف که ویژگی های روانی خود را بشناسند. در این نوع درمان، به کودک فرصت داده می شود تا احساسات آزاردهنده و مشکلات درون خود را از طریق بازی بروز داده و آنها را به نمایش بگذارد. درمانگراز طریق بازی درمانی یک موقعیت بازی را به صورت کلی ایجاد می کند که کودک بتواند ترس و تنش خود را بیرون بریزد، درواقع دربازی درمانی، کودک "خودِ درونی اش" را نشان می دهد. درمانگر با دقت، اعمال و گفتارکودک را در نظرمی گیرد وبا مشاهدۀ رفتارش ضمن بازی به نگرانی های اوپی می برد و پس از تفسیر ونتیجه گیری ازعملکردهای کودک، راه حل های مناسب برای مشکلات ارائه می کند.

تعریف بازی

به هر نوع فعالیت جسمی یا ذهنی هدف داری که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود و موجب کسب لذت و ارضای نیازهای کودک شود بازی می گویند.

نقش بازی در رشد کودک:

 1. رشد اجتماعی
 2. رشد جسمی
 3. رشد ذهنی
نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

بازی موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد وهمکاری ومشارکت کودک را توسعه می دهد. ازطریق بازی کودک همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد.رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعی تجربه می کند. کودک ابرازوجود می کند وازترس، کمرویی وخجالت بیهوده رها می شود.

نقش بازی در رشد جسمی کودک

بازی باعث تقویت حواس کودک می شود وبه رشد یک پارچه دستگاه های جسمی هماهنگی اعضای مختلف بدن می شود. نیرو و انرژی بدن کودک را به بهترین شکل به مصرف در می آورد.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

یکی از مهمترین تاثیرات بازی درکودک یادگیری زبان است ودررشد هوشی کودک بسیار موثراست.رفتارهای هوشمندانه در کودک با بازی تقویت می شود وباعث تقویت تحلیل درکودک وایجاد خلاقیت دروی می شود.