مشاوره پیش از ازدواج
 مشاوره پیش از ازدواج

با توجه به اهمیت موضوع ازدواج وپرسش هایی که همواره پیرامون موضوع جدایی در ذهن همگان وجود دارد، احساس نیاز به انتخاب مناسب شریک زندگی خود ومتعاقباً کسب مهارت های ازدواج روبه افزایش است . به نظرمی رسد که مشکل اصلی وریشه ای بروزاختلافات، درعدم شناخت وآگاهی افراد ازروحیات یکدیگروموضوع ازدواج و انتخاب همسروفقدان مهارت های لازم قبل ازازدواج می باشد.

با توجه به اینکه ازدواج نادرست، می تواند پیامدهای منفی بسیاری ایجاد کند و پایۀ یک زندگی آزاردهنده باشد، دقت و حساسیت برای انتخاب درست، در این زمینه ازاهمیت بسیار ویژه ای برخورداراست.به این منظورکمک گرفتن از مشاور ازدواج راهی بسیار مطمئن و اصولی درانتخاب صحیح همسرمی باشد.

جلسات مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

جلسات مشاوره ازآن جهت دارای اهمیت هستند که به موضوعات زیربنایی پرداخته و احتمال موفقیت آمیز بودن ازدواج را تعیین می کنند.موضوعاتی از قبیل:

  • مسائل مالی و اقتصادی
  • مسائل جنسی
  • فرزندآوری و دیدگاه طرفین در مورد این موضوع
  • بررسی ویژگی های شخصیتی طرفین و میزان سازگاری آن با طرف مقابل
  • مذهب
  • دوستان و خانواده، مسائل فرهنگی ورسومات خانوادگی

بهره گیری از راهنماییهای مشاوران آگاه وخبره دراین حوزه، می تواند شما را درراه انتخاب یک همسر مناسب و رهایی ازتردید درست یا نادرست بودن انتخابتان کمک کند.