مشكلات رفتارى- لجبازى واختلال سلوك
 بد ریخت انگاری بدنی

از مشخصه های بارزاین اختلال، حرف نشنوی کودک است و معمولاً در برابربروزاقتدار، رفتارخصمانه ومنفی ازخود نشان می دهند ونافرمانی می کنند. این مظاهرِقدرت برای کودکان کم سن، معمولاً پدرومادروبرای کودکان بزرگترپدرومادر، معلمان و سایر بزرگسالان هستند.

اين مشكلات معمولاً ۴ مورد از موارد زیر را در بر مى گيرد:

ازکوره دررفتن، بگومگو کردن دائمی با بزرگترها، مخالفت علنی با قوانین ودرخواست بزرگترها ومقاومت دربرابرآنها، ناراحت کردن عمدی دیگران، سرزنش ومسئول دانستن دیگران برای رفتارهای نادرست واشتباهات او، زود رنج بودن، آزرده خاطرو عصبانی بودن، انتقامجویی، کینه توزی و...

بسیاری از ویژگی های مشكلات رفتارى-لجبازى و اختلال سلوک مشترک است. برای تمایز این دو، این نکته حائزاهمیت است که آیا کودک حقوق دیگران وهنجارهای اجتماعی مربوط به سن خود را نقض می کند یا خیر. این مورد از ملاک های رفتاری اختلال سلوک هست و همچنین کودکان مبتلا به اختلال سلوک با مردم و حیوانات پرخاشگرانه رفتار می‌کنند، وسایل را تخریب می‌کنند ، دزد ومتقلب هستند وقوانین را به‌ طور جدی نقض می‌کنند.

از نشانه های اختلال سلوک می توان موارد زیر را نام برد:

تهدید و ترساندن وقلدری با دیگران، عذاب و شکنجه دیگران وحیوانات، دزدی و زد وخورد، مجبور کردن شخصی دیگربه رابطه جنسی، تخریب عمدی اموال و وسایل، دروغگویی، شب بیرون ماندن ازخانه به طورمکرر قبل از ۱3 سالگی، فرار از خانه، مدرسه گریزی مکرر قبل از ۱۳ سالگی و...