کارگاه ارزیابی تشخیصی و مصاحبه بالینی
کارگاه ارزیابی تشخیصی و مصاحبه بالینی
سرفصل های دوره

تا کنون سر فصلی ذکر نشده است

چرا کارگاه ارزیابی تشخیصی و مصاحبه بالینی؟

ارائه نکات بالینی در ارزیابی و ارتباط اولیه با بیمار به صورت تئوری و عملی

اطلاعات کارگاه آموزشی
  • نام مدرس : دکتر حمیدرضا مظلوم
  • 14:00 تا 18:00
  • 10 آذر 1402 تا 01 دي 1402
  • قیمت : 2,000,000 تومان
تکمیل ظرفیت