مهارت های زندگی
مهارت های زندگی
سرفصل های دوره

خودآگاهی

مدیریت مشکلات

چرا مهارت های زندگی؟

آموزش 10 مهارت برای زندگی ، بهتر برای تمام سنین مناسب است

اطلاعات کارگاه آموزشی
  • نام مدرس : دکتر مسعود تقدسی
  • 15:00 تا 19:00
  • 14 اسفند 1399 تا 06 خرداد 1400
  • قیمت : 150,000 تومان
تکمیل ظرفیت