کلاس مورد نظر خود را جستجو کن

معرفی کارگاه های آموزشی

مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 0
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
کارگاه ارزیابی تشخیصی و مصاحبه بالینی
 • نام مدرس : دکتر حمیدرضا مظلوم
 • 14:00 تا 18:00
 • 10 آذر 1402 تا 01 دي 1402
 • قیمت : 2,000,000تومان
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
 • 0
کارگاه ارزیابی تشخیصی و مصاحبه بالینی
مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 0
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
چگونه حال دلم را خوب کنم ؟
 • نام مدرس : سپیده خراسانچی
 • ثبت نشده
 • 28 بهمن 1400 تا 05 اسفند 1400
 • قیمت : 230,000تومان
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
 • 0
چگونه حال دلم را خوب کنم ؟
مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 0
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : -1
مهارت های زندگی
 • نام مدرس : دکتر مسعود تقدسی
 • 15:00 تا 19:00
 • 14 اسفند 1399 تا 06 خرداد 1400
 • قیمت : 150,000تومان
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : -1
 • 0
مهارت های زندگی
مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 3
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
هم وابستگی دیگر بس است
 • نام مدرس : فریبا فراهانی
 • 18:00 تا 20:00
 • 31 فررودين 1399 تا 31 فررودين 1401
 • قیمت : 80,000تومان
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
 • 3
هم وابستگی دیگر بس است
مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 2
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
زندگی خود را دوباره بیافرینید
 • نام مدرس : فریبا فراهانی
 • 18:30 تا 20:30
 • 25 فررودين 1400 تا 31 فررودين 1401
 • قیمت : 100,000تومان
 • ظرفیت موجود : 0
 • ظرفیت باقیمانده : 0
 • 2
زندگی خود را دوباره بیافرینید